ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által működtetett www.naturefestandfilm.com honlaphoz kapcsolódó hírlevél küldésére vonatkozóan

2.0. verzió

Hatály: 2022. január 01.

 

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a www.naturefestanfilm.com honlaphoz (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) kapcsolódó hírlevél küldésére vonatkozóan.

 

ADATKEZELŐ

Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. V. emelet

nyilvántartási szám: 01-01-0012358

adószám: 18869891-2-41

www.mailchimp.com

A Mailchimp tulajdonosa és üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC

https://www.intuit.com/privacy/statement/

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatok jogalapja az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett által megadott kifejezett hozzájárulás.

 

KEZELT ADATOK KÖRE

e-mail cím

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

ADATKEZELÉS MÓDJA

Adatkezelő a megadott személyes adatokat a megadottaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

 

ADATOK FORRÁSA

Közvetlenül az érintettől.

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

www.mailchimp.com

A Mailchimp tulajdonosa és üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC

https://www.intuit.com/privacy/statement/

 

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

Nem történik ilyen.

 

ADATOK TÁROLÁSA

www.mailchimp.com

A Mailchimp tulajdonosa és üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC

https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, bíróság

 

ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatás kéréshez való jog

A tájékoztatáshoz való jognak megfelelően, az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Hozzájárulás visszavonásának a joga

A visszavonás joga alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás nem érinti az egyéb jogalapon fennálló adatkezelést.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintett hozzáféréshez való joga alapján az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Adatok módosítása, helyesbítése, törlése iránti jog

A módosítás, helyesbítés joga alapján az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését, módosítását és a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog alapján az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; statisztikai célból közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása iránti jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatóság

Az adathordozáshoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A tiltakozás joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította. Az érintettek kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Jogorvoslathoz való jog

Az érintett az Alapítvány, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen a NAIH-hoz, vagy bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Alapítvány, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.