RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál keretében megrendezésre kerülő  „NTKF – Itt vagyok!” videós kampányhoz

 

 1. A pályázat szervezője

A „NTKF – Itt vagyok!” elnevezésű pályázat (a továbbiakban „Pályázat”) szervezője a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.) a továbbiakban: „Szervező”, aki az alábbi social média platformokon pályázatot szervez:

 • Facebook
 • Instagram
 • TikTok

A Szervező megbízottja a Pályázat lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft., (székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lépcsőház földszint 1.), a továbbiakban: „Lebonyolító”.

 

 1. A pályázat időtartama

A Pályázat 2022.05.27. 10:00 óra és 2022.05.29. 23:59 óra között tart. A Pályázat meghirdetésére az említett social media platformokon, valamint a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon a helyszínen kerül sor. Ezen időszak után közzétett tartalmak nem vesznek részt a Pályázaton.

 

  1. Pályázat menete 

  A Pályázaton való részvételhez a Pályázóknak egy saját készítésű, kreatív szelfi tartalmat (képet vagy videót) kell feltölteniük Instagram, Facebook vagy TikTok fiókjukra, melyen látszódik, ahogyan részt vesznek a fesztivál egyik programján. A feltöltött kép vagy videó abban az esetben vesz részt a Pályázaton, amennyiben a Pályázó ellátta azt az #ntkfittvagyok hashtaggel. A tartalom feltöltéséhez a Pályázónak nyilvános profillal kell rendelkeznie a fent felsorolt platformok egyikén. A képek/videók a következő három módon tölthetőek fel:

  • Instagram Story a fenti hashtag megjelenítésével
  • Facebook Story a fenti hashtag megjelenítésével
  • TikTok videó a fenti hashtag megjelenítésével

   

  A Szervező/Lebonyolító más részvételi módot nem fogad el.

  Egy Pályázó csakis egyetlen képpel/videóval vehet részt a Pályázaton. Több tartalom, illetve a tartalmak több platformra való feltöltése esetén a Pályázó az először feltöltött képével/videójával vesz részt a Pályázaton. A feltöltött tartalmakat a Lebonyolító moderálja, és törlésre szólítja fel azokat, melyek:

  • erőszakos, diszkriminatív, jogszabályba ütköző vagy az alapvető erkölcsi normákba, jó ízlésbe ütköző megjelöléseket tartalmaznak vagy
  • politikai, vallási célú megjelöléseket tartalmaznak.

   

  A kritériumoknak megfelelő – a fentiek okok miatt nem törölt – Pályázók közül egy megbízott zsűri választja ki a legkreatívabbnak ítélt tartalmat készítő Nyertest a Pályázat befejezését követően.

   

  1. A Pályázaton részt vevő személyek

  A Pályázaton részt vehet minden olyan természetes személy, aki:

  • magyar állampolgárságú,
  • Magyarországon lakcímkártyával igazolható állandó lakhellyel rendelkezik
  • 18. életévét betöltötte
  • cselekvőképességében nem korlátozott vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott (utóbbi esetben törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával) (továbbiakban: Pályázó).

  A Pályázaton a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. A Pályázaton való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatot, és az abban foglalt adatkezelési tájékoztatót.

   

  1. Nyeremények

   

  A nyertes pályázat kihirdetésének időpontja: 2022.06.03.

  A zsűrizésre a Lebonyolító székhelyén kerül sor. A zsűri döntését Szervező és Lebonyolító az 1. pontban megjelölt social media felületeken hozza nyilvánosságra.

  Nyeremény:

  • 1 db DJ Mini 2 Drón
  • 2 db GoPro Hero 10 Sport videókamera (fekete)

   

  1. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók

  A Lebonyolító a zsűri döntésének kihirdetését követően mindhárom platformon közli a Nyertesek nevét, illetve a videójához való hozzászólás formájában közvetlenül is értesíti a nyertest, megkérve őt a privát üzenetben való további kapcsolattartásra. Amint a Nyertes felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval privát üzenetben, a Lebonyolító bekéri a nyeremény átadásához szükséges adatokat (továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést követően a Pályázónak 3 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, postai cím, telefonszám, adószám, születési név, születési adatok, anyja neve).

  A Pályázó tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén a személyes adatai megküldésével a személyes adatainak Szervező és Lebonyolító általi – jelen Szabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolás napját követő 1 hónapon belül jogosult postai úton. A Szervező kizárja a Pályázó, illetve megtagadja a nyeremény átadását:

  • amennyiben a nyertes által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
  • amennyiben a nyertes nem felel meg a részvételi feltételeknek
  • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a Pályázat szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás, egy játékos neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás)
  • ha az Értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Pályázó 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • ha a Pályázó Instagram, Facebook vagy TikTok profilja a Pályázat lezárulta előtt törlésre kerül;
  • ha a nyertes írásban úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
  • ha a Pályázó a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását nem adja meg, vagy a Nyeremény átadását megelőzően visszavonja;
  • jelen szabályzat bármely pontját megsérti.

  Amennyiben a Nyertes a nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik, vagy egyéb okból a Pályázatból kizárásra kerül, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesik a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítéssel szemben a reklamáció lehetőségét kizárja. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül a nyereményt nem veszi át, vagy a Pályázatból kizárásra került, illetve a nyeremény neki felróható okból nem volt átadható az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, a Szervező a tartaléknyertest lépteti elő, és értesíti a fentieknek megfelelően.

  A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges. A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményekhez tartozó nyereményadó a Szervezőt terheli.

   

  1. Egyéb rendelkezések

  Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Fesztivál hivatalos weboldalán (https://naturefestandfilm.com) nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

  Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Pályázat szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

  A Pályázatot a Facebook, Instagram és TikTok semmilyen formában nem támogatják, ezekkel összefüggésbe nem hozhatóak. A résztvevők a Pályázat során a Szervező és a Lebonyolító számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül az fent említett social media oldalak részére. A Facebook / Instagram / TikTokadatkezeléséért Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget, a Facebook / Instagram / TikTok adatkezelésére Szervező és Lebonyolító nem rendelkezik befolyással, az Instagram saját adatkezelési szabályzata alapján történik, melyet a Pályázó a részvétellel tudomásul vesz. A Facebook / Instagram / TikTok oldalműködéséből eredő hibákért vagy módosításokért felelősséget a Szervező nem vállal.

  A Pályázat jelen Szabályzata a Szervező weboldalán (https://naturefestandfilm.com/ntkf-itt-vagyok/) megtalálható a Pályázat teljes időtartama alatt.

   

  1. Az adatkezelés

  Tekintettel arra, hogy Szervező és Lebonyolító a Pályázókkal szemben az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. EU számú rendelet (un. általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR rendelet) 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. A Szervező és a Lebonyolító a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli:

   

  8.1. Az Adatkezelő1 adatai:

  Cégnév: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

  Székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2.

  Nyilvántartási szám: 01-01-0012358

  Elérhetőség: kapcsolat@kbka.org

   

  Az Adatkezelő2 adatai:

  Cégnév: Clair & Curtis Communication Tanácsadó Kft.

  Székhely: 1025 Budapest, Szemlőhegy u. 36. B lépcsőház földszint 1.

  Cégjegyzékszám: 01-09-882705

  Elérhetőség: info@clairandcurtis.com

   

  8.2. Az adatkezelés jogalapja

  Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a nyeremény átadásának. Nyertesek esetén az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja). Az adatkezelési kötelezettség a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján áll fenn.

   

  8.3. Az adatkezelés célja

  A Pályázat lebonyolítása (megjelent posztok ellenőrzése, nyertesek kiválasztása, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

   

  8.4. Az adatkezelés időtartama

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján kezelt adatok esetében a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyeremény sorsolását követő 5. napig, a tartalékléknyertes személyes adatai a nyeremény átadásáig.

  A GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján kezelt adatok esetében a nyertes személyes adatai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig, kerülnek tárolásra és kezelésre.

  A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelők nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

   

  8.5. Az Érintettek köre

  A Pályázaton részt vevő természetes személyek.

   

  8.6. A kezelt adatok köre

  Az Adatkezelők kizárólag olyan adatokat kezelnek, amelyek a fenti célok elérése érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az Adatkezelők a következő adatokat kezelhetik:

  1. a) név;
  2. b) e-mail cím;
  3. c) mobiltelefonszám
  4. d) postai cím

  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Érintett nem veheti át a nyereményt.

   

  8.7. Automatizált döntéshozatal

  Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

   

  8.8. Adattovábbítás harmadik országba

  Nem történik ilyen.

   

  8.8. Jogorvoslati lehetőségek

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, bíróság

   

  8.9. Az érintett jogai

  Az Érintettet az adatkezelés kapcsán jogalaptól függően az alábbi jogosultságok illetik meg:

   

  Tájékoztatás kéréshez való jog

   

  A tájékoztatáshoz való jognak megfelelően, az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15– 22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

   

  Hozzájárulás visszavonásának a joga

   

  A visszavonás joga alapján az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás nem érinti az egyéb jogalapon fennálló adatkezelést.

   

  Hozzáféréshez való jog

   

  Az érintett hozzáféréshez való joga alapján az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Alapítvány elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

   

  Adatok módosítása, helyesbítése, törlése iránti jog

  A módosítás, helyesbítés joga alapján az érintett kérheti az Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését, módosítását és a hiányos adatok kiegészítését.

  A törléshez való jog alapján az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; statisztikai célból közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   

  Adatkezelés korlátozása iránti jog

  Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintett kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Alapítvány az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

   

  Adathordozhatóság

  Az adathordozáshoz való jog alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  A tiltakozás joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította. Az érintettek kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

   

  Jogorvoslathoz való jog

  Az érintett az Alapítvány, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen a NAIH-hoz, vagy bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Alapítvány, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

  Adatkezelők tájékoztatják Érdekelteket, hogy érintetti jogaikat bármelyik Adatkezelővel szemben érvényesíthetik, annak eredménye a másik Adatkezelőre is kihatással lesz.